Frekvence měření izolačního odporu

Veškeré elektroinstalace budovy jsou podrobeny zkouškám a elektrickým měřením, od vstupního jističe ve vstupním rozvodném zařízení až po zásuvky a svítidla v areálu. U všech rozvodů a skupinových kabelových vedení musí být změřen izolační odpor.

Odběratel elektřiny je povinen provádět průzkumy, zkoušky a elektrická měření elektrických instalací v souladu s PUE a PTEEP. Čím častěji se budou provádět revize, zkoušky a elektrická měření elektroinstalace, tím bude provoz zdroje bezpečnější a spolehlivější. Četnost zkoušek a elektrických měření je přísně regulována v PUE (pravidla pro elektrické instalace) a PTEEP (pravidla pro technický provoz spotřebitelských elektrických instalací).

Na základě pravidel pro technický provoz spotřebitelských elektrických instalací (PTEEP) by měla být měření odporu obvodu “fázové nuly” a měření obvodu mezi uzemněnými instalacemi a prvky uzemněné instalace prováděna v intervalech stanovených systém preventivní údržby (PPR), schválený technickým manažerem spotřebitele.

V souladu s požadavky Státního požárního dozoru a energetického dozoru soubor zkoušek a elektrických měření, který zahrnuje: měření odporu smyčky „fáze-nula“ a měření obvodu mezi uzemněnými instalacemi a prvky uzemněné instalace, se provádí minimálně jednou za 1 roky.

Měření izolačního odporu vodičů a kabelů se provádí minimálně jednou za 1 roky.

Vizuální kontrola mezi ochranným vodičem a elektrickým zařízením se provádí nejméně jednou za 1 měsíců.

V případě poruchy ochranných zařízení elektrických instalací a po reinstalaci elektrického zařízení je nutné provést elektrická měření obvodu mezi uzemněnými instalacemi a prvky uzemněné instalace a elektrická měření odporu smyčky fáze-nula.

PTEEP
2.7.9
Vizuální kontroly viditelné části uzemňovacího zařízení musí provádět dle harmonogramu, nejméně však 1x za 6 měsíců Odběratel odpovědný za elektrické zařízení nebo jím pověřený pracovník.
Při kontrole se posuzuje stav kontaktních spojů mezi ochranným vodičem a zařízením, přítomnost antikorozního povlaku, nepřítomnost přerušení.
Výsledky kontrol by měly být zaznamenány v pasu uzemňovacího zařízení.

2.7.13
Pro zjištění technického stavu uzemňovacího zařízení v souladu s normami pro zkoušení elektrických zařízení (příloha 3) je třeba provést následující:
měření odporu uzemňovacího zařízení;
měření dotykového napětí (v elektrických instalacích, jejichž uzemňovací zařízení je vyrobeno podle norem pro dotykové napětí), kontrola přítomnosti obvodu mezi uzemňovacím zařízením a uzemněnými prvky, jakož i spojení přirozených zemnících vodičů s uzemňovací zařízení;
měření zkratových proudů elektroinstalace, kontrola stavu průrazných pojistek;
měření odporu půdy v oblasti uzemňovacího zařízení.
U venkovních vedení se každoročně měří na sloupech s odpojovači, ochrannými mezerami, svodiči, přezemněním nulového vodiče a dále selektivně na 2 % železobetonových a kovových sloupů v obydlených oblastech.
Měření by mělo být prováděno v období největšího vysychání půdy (pro oblasti permafrostu – v období největšího promrzání půdy).
Výsledky měření jsou dokumentovány v protokolech.
U hlavních snižovacích rozvoden a trafostanic, kde nelze z důvodu podmínek pro zajištění kategorizace napájení odpojit zemnící vodiče od zařízení, by měl být technický stav uzemňovacího zařízení posouzen na základě měření výsledky a v souladu s články 2.7.9-11.

READ
Praktičnost použití moderních měděných reflektorů

2.7.14
Měření parametrů uzemňovačů – odpor uzemňovače, dotykové napětí, kontrola přítomnosti obvodu mezi uzemňovacími elektrodami a uzemněnými prvky – se provádí i po rekonstrukci a opravě zemnících zařízení, při detekci zničení nebo překrytí izolátorů venkovního vedení elektrickým obloukem.
V případě potřeby by měla být přijata opatření, aby se parametry uzemňovacích zařízení dostaly na normativní.

2.12.17
Kontrola stavu stacionárních zařízení a elektrických rozvodů nouzového a pracovního osvětlení, zkoušení a měření izolačního odporu vodičů, kabelů a uzemňovacích zařízení by měla být prováděna při uvedení elektrické osvětlovací sítě do provozu a poté podle schváleného harmonogramu Spotřebitelem odpovědným za elektroekonomiku, nejméně však jednou za tři roky. Výsledky měření jsou dokumentovány zákonem (protokolem) v souladu s normami pro zkoušení elektrických zařízení (Příloha 3).

3.4.12
V elektrických instalacích s napětím do 1000 V s pevně uzemněným neutrálem (systémy TN), při velkých, současných opravách a generálních zkouškách, nejméně však 1krát za 2 roky, impedance fázově nulové smyčky elektrických přijímačů související s touto elektroinstalací a připojené ke každé sestavě musí být změřeny , skříň atd. a zkontrolovat násobnost zkratového proudu, který zajišťuje spolehlivost činnosti ochranných zařízení.
Neplánovaná měření by měla být provedena v případě poruchy ochranných zařízení elektrických instalací.

3.6.2
Specifické termíny pro zkoušení a měření parametrů elektrických zařízení elektrických instalací při větších opravách (dále – K), při běžných opravách (dále – T) a při zarážkových zkouškách a měřeních, tzn. při preventivních zkouškách prováděných za účelem posouzení stavu elektrozařízení a nesouvisejících s odběrem elektrozařízení do opravy (dále jen M) stanoví technický vedoucí Spotřebitele na základě přílohy č. 3 těchto Pravidel, s přihlédnutím k doporučením pokynů výrobce, stavu elektrické instalace a místním podmínkám.
Četnost zkoušek uvedená pro určité typy elektrických zařízení v oddílech 1-28 je doporučená a může být změněna rozhodnutím technického manažera spotřebitele.

3.6.3
Pro typy elektrických zařízení, které nejsou zahrnuty v těchto normách, by měl technický vedoucí spotřebitele stanovit konkrétní normy a podmínky pro zkoušení a měření parametrů s přihlédnutím k pokynům (doporučením) výrobců.

3.6.4
Zkušební normy pro elektrická zařízení zahraničních společností by měly být stanoveny s ohledem na pokyny výrobce.

Příloha 3
26
Uzemňovací zařízení
K, T, M – jsou vyráběny ve lhůtách stanovených systémem PPP

READ
Průtokový elektrický ohřívač vody pro kohoutek - vlastnosti, modely, výběr a instalace

28
Elektroinstalace, přístroje, sekundární obvody, jejichž zkušební normy nejsou definovány v bodech 2-27, a elektroinstalace s napětím do 1000 V K, T, M – jsou vyráběny v termínech stanovených systémem PPP.

28.4
Kontrola funkce ochrany s napájecím systémem s uzemněným neutrálem (TN-C, TNC-S, TN-S)
Kontroluje se přímým měřením jednofázového zkratového proudu speciálními přístroji nebo měřením impedance nulové smyčky s následným stanovením zkratového proudu. U elektrických instalací připojených ke stejnému panelu a umístěných ve stejné místnosti je povoleno provádět měření pouze na jedné instalaci, která je nejdále od napájecího bodu. U venkovních svítidel se funkce ochrany kontroluje pouze na nejvzdálenějších svítidlech každého vedení. Je povoleno kontrolovat činnost ochrany skupinových linek různých přijímačů na zásuvkách s ochranným kontaktem.

28.5
Kontrola přítomnosti obvodu mezi uzemněnými instalacemi a prvky uzemněné instalace:
Provádí se na zařízeních, jejichž provoz byl ověřen.

Příloha 3.1
Tabulka 37
– Elektroinstalace včetně osvětlovacích sítí:
Měření izolačního odporu ve zvláště nebezpečných prostorách a venkovních instalacích se provádí jednou ročně. V ostatních případech se měření provádí jednou za 1 roky. Při měření ve silových obvodech je třeba učinit opatření, aby nedošlo k poškození zařízení, zejména mikroelektronických a polovodičových zařízení.
V osvětlovacích sítích musí být lampy odšroubovány, zásuvky a spínače připojeny.

Měření izolačního odporu se provádí při zahřívání desky alespoň jednou ročně

Další a užitečné informace

Viz také:

 • Jak často se provádí měření izolačního odporu?

Stanislav Jak často se měří izolační odpor a jakým dokumentem je regulován? Odpověď: V souladu s pravidly pro technický provoz spotřebitelských elektrických instalací (PTEEP) se měření izolačního odporu vodičů a kabelů provádí nejméně 1krát.

Igor Jaké zařízení se kontroluje a jaká je frekvence preventivních měření elektrických zařízení a energetických sítí v kancelářských centrech. Odpověď: Všechny elektroinstalace budovy podléhají zkouškám a elektrickým měřením, od vstupního jističe ve vstupním rozvaděči až po zásuvky.

Alláh Dobrý den! Řekněte mi, prosím, na základě jakých podkladů patří elektrická měřidla do sféry státního dozoru, tzn. podléhají povinnému státnímu ověření? (Kromě norem a zkušebního zařízení). Odpověď: Všechny elektrické měřicí přístroje musí projít každoročním ověřením.

Konstantine Dobrý den. Má energetik podnikové prodejny právo organizovat elektrická měření a testy (například izolačního odporu megohmetrem a kontrolu přítomnosti obvodu mezi uzemněným zařízením a uzemňovacím vodičem) vlastními zaměstnanci na přiděleném k tomu.

READ
Střešní okno: standardní velikosti střešních oken

Igor Dobrý den! Naše společnost vlastní budovu postavenou v roce 1960. Pravidelně voláme inženýry elektrolaboratoře, kteří provádějí provozní elektrická měření, a to: měření izolačního odporu, měření odporu smyčky fáze nula, měření obvodů.

9 Komentář(y) k „Který odstavec pravidel říká o frekvenci měření izolačního odporu elektrického vedení?“

Ahoj. máme problém – kontrola SFN, porušení – nebyl změřen odpor elektroinstalace, v roce 2010 byla provedena montáž elektroinstalace, vysvětlil zhotovitel s odkazem na 519 Bezpečnostního řádu pro provoz elektroinstalace. (RD 34 RK 20/03.501/202-04), že při zadávání měření odporu nové sítě je v budoucnu prováděno dle harmonogramu spotřebitele, minimálně však 1x za 3 roky, avšak nedoložil protokol o měření, a inspektor havarijního měření se provádí každoročně, kdo má pravdu? To se týká budovy archivu, která není typická, ale adaptovaná.

Periodicita elektrických měření

Normativní dokumenty
PUE, PTEEP

Pokud se budete řídit „Směrnicemi pro zkoušení elektrických zařízení a přístrojů pro elektroinstalace spotřebitelů“ Ch. 3.6. Tedy PTEEP normy pro zkoušení elektrických zařízení elektroinstalace, stejně jako frekvenci, určuje technický vedoucí konkrétního spotřebitele. Vedení musí být vždy založeno na Příloha 3, jakož i pravidla v souladu s pokyny výrobce, místními podmínkami a stavem elektrických instalací. Téměř u každého typu elektrického zařízení se provádějí zkoušky v různých doporučených intervalech, které se mohou lišit na základě rozhodnutí technického manažera spotřebitele.

Periodicita a normy pro zkoušení elektrických zařízení přímo závisí na požadavcích oddílu I “Všeobecná pravidla” (kap. 1.8) a na aktuálních Pravidlech pro uspořádání elektrických instalací, která lze nalézt v sedmém vydání.

Podle Tabulka 3.1 aplikace PTEEP 37, prvky elektrických sítí jsou podrobeny měření izolačního odporu v následujících termínech:

 • elektrické vedení, včetně osvětlovací sítě, v místnostech se zvýšeným nebezpečím, stejně jako v instalacích pro venkovní použití – Jednou za roka ve všech ostatních případech 1 časy v roce 3.
 • stacionární elektrické sporákyalespoň jednou ročně ve stavu zahřívání;
 • výtahy a jeřábyalespoň jednou ročně;

Podle bod 3.4.12 PTEEP impedance smyčky „fázové nuly“ elektrických přijímačů v nebezpečných oblastech by měly být měřeny během velkých, současných oprav a zkoušek mezi opravami, ale alespoň jednou za 1 roky. Neplánovaná měření by měla být provedena v případě poruchy ochranných zařízení elektrických instalací.

READ
Rozměry počítačového stolu: standardní výška a šířka pracovní plochy, odpovídají standardu

V ostatních případech se četnost měření elektrických instalací a jejich zkoušení provádí v souladu se systémem preventivní údržby (PPR), jehož schválení musí provést technický vedoucí spotřebitele. (PTEEP odstavec 3.6.3)

Četnost elektrických měření ve zdravotnických zařízeních

Četnost elektrických měření ve zdravotnických zařízeních Je založena GOST R 50571.28-2006 (IEC 60364-7-710:2002), která byla schválena nařízením Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 27. prosince 2006 N 413-st:

 • 1. Kontrola systémů nouzového napájení – 1x ročně;
 • 2. Měření izolačního odporu – 1x ročně;
 • 3. Celkový odpor smyčky „fáze-nula“ – 1krát za rok;
 • 4. Vizuální kontrola elektroinstalace – 1x ročně;
 • 5. Měření doplňkových systémů vyrovnání potenciálu – 1x za 3 roky;
 • 6. Měření integrity systému vyrovnání potenciálu – 1x za 3 roky;
 • 7. Měření unikajícího proudu transformátorů zdravotnického systému IT – 1x za 3 roky;
 • 8. Měření a zkoušení jističů řízených diferenčním proudem (RCD) – minimálně 1x ročně.

Četnost elektrických měření v budovách a prostorách Ministerstvo školství

V budovách a prostorách Ministerstvo školství (školky, školy, internáty, ústavy atd.), provádějí se elektrická měření alespoň jednou ročně. Konkrétní období elektrických měření je stanoveno systémem preventivní údržby (PPR), schváleným technickým vedoucím Odběratele. Vzhledem k tomu, že se v budovách a prostorách odboru školství (školky, školy, internáty, ústavy apod.) nachází velké množství dětí, provádějí osoby odpovědné za elektrická zařízení měření elektro alespoň jednou ročně.

© 2012, Elektrotechnická laboratoř “Lab-elektro”. Jakékoli použití materiálů zveřejněných na našich stránkách bez svolení vlastníků je zakázáno autorským právem. Propagace webových stránek Webová služba 2012.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: