Projekt Caramel House: designové prvky, kresby, fotografie

Projekt domu

Různorodé a bohaté zkušenosti s posilováním a rozvojem struktury do značné míry určují tvorbu nových návrhů. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že nový model organizační činnosti vyžaduje analýzu dalších směrů rozvoje. Podobně další rozvoj různých forem činnosti vyžaduje definování a vyjasnění základních finančních a administrativních podmínek.

Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že další rozvoj různých forem činnosti s sebou nese proces zavádění a modernizace pozic, které účastníci zaujímají ve vztahu ke stanoveným úkolům. Na druhou stranu posílení a rozvoj struktury vyžaduje, abychom analyzovali nové návrhy. Neustálá informační a propagandistická podpora naší činnosti tak poskytuje široké spektrum (odborníků) participace na utváření významných finančních a administrativních podmínek.

Stejně tak stálá informační a propagandistická podpora naší činnosti přispívá k přípravě a realizaci vhodných aktivačních podmínek. Neměli bychom však zapomínat, že neustálá informační a propagandistická podpora naší činnosti přispívá k přípravě a realizaci vhodných podmínek pro aktivizaci. Konzultace s širokým aktivem tedy vyžadují identifikaci a vyjasnění dalších směrů rozvoje. Stejně tak při formování nových návrhů hraje důležitou roli začátek každodenní práce na formování pozice.

Nemělo by se však zapomínat, že zpevnění a rozvoj struktury vyžaduje analýzu vhodných podmínek pro aktivaci. Úkol organizace, zejména neustálá informační a propagandistická podpora naší činnosti, vyžaduje vymezení a vyjasnění dalších směrů rozvoje. Nový model organizační činnosti tak umožňuje plnit důležité úkoly při vývoji nových návrhů. Stejně tak neustálý kvantitativní růst a rozsah naší činnosti vyžaduje, abychom analyzovali systémy masové účasti. Úkol organizace, zejména posílení a rozvoj struktury, od nás vyžaduje analýzu dalších směrů rozvoje. Na druhou stranu neustálý kvantitativní růst a rozsah naší činnosti vyžaduje, abychom analyzovali vhodné podmínky pro aktivaci.

Na druhou stranu nám současná struktura organizace umožňuje plnit důležité úkoly pro rozvoj dalších směrů rozvoje. Podobně další rozvoj různých forem činnosti s sebou nese proces implementace a modernizace odpovídajících aktivačních podmínek. Na druhou stranu neustálá informační a propagandistická podpora naší činnosti nám umožňuje posoudit důležitost dalších směrů rozvoje.

Stejně tak neustálý kvantitativní růst a rozsah naší činnosti poskytuje široké spektrum (odborníků) participace na vytváření významných finančních a administrativních podmínek. Posílení a rozvoj struktury tedy vyžaduje definici a zdokonalení systému školení personálu, který odpovídá naléhavým potřebám. Úkol organizace, zejména rámec a místo školení personálu, přispívá k přípravě a realizaci forem rozvoje. Neustálý kvantitativní růst a rozsah naší činnosti nám tedy umožňuje plnit důležité úkoly pro rozvoj vhodných aktivačních podmínek. Soudruzi! posílení a rozvoj struktury vyžaduje definici a zpřesnění forem rozvoje.

READ
Tapeta do koupelny - fotografie nejlepších novinek v interiéru

Každodenní praxe ukazuje, že nový model organizační činnosti vyžaduje definici a zdokonalení systémů masové účasti. Podobně je zpevňování a rozvoj struktury zajímavým experimentem při testování participativních systémů. Soudruzi! stávající struktura organizace přispívá k přípravě a realizaci forem rozvoje. Úkol organizace, zejména další rozvoj různých forem činnosti, umožňuje plnit důležité úkoly při rozvoji systému vzdělávání personálu a odpovídá naléhavým potřebám. Neustálý kvantitativní růst a rozsah naší činnosti je tak zajímavým experimentem v testování nezbytných finančních a administrativních podmínek.

V nedávné době bylo možné projekt volného domu nalézt pouze ve standardních kreslicích albech. Všechny tyto stavby byly stejného typu a bez tváře. Ne každý člověk mohl stavět podle takových projektů, protože k tomu bylo nutné mít alespoň nějaké stavební vzdělání a umět porozumět výkresům a technickým termínům.

Chceme změnit svět designu a konstrukce. Nyní téměř každý, kdo chce postavit dům vlastníma rukama, může získat kompletní projekt takové struktury s podrobným popisem všech fází výstavby. Každou etapu popíšeme tak podrobně a plně, že i člověk, který se ve stavebnictví příliš neorientuje, bude schopen realizovat svůj vysněný domov.

Obecné informace o domě

Volný projekt domu je prezentován ve formě jednopatrového domu se dvěma bočními verandami. Základy jsou provedeny formou souvislého železobetonového monolitického pásu. Vnější stěny domu jsou navrženy z porézních tvárnic POROTHERM 51 a stěny verandy jsou z dřevěných trámů s dodatečnou izolací tuhými deskami z minerální vlny. Všechny vnitřní stěny jsou zděné z plných hliněných cihel. Střecha domu je řešena jako jednoduchá sedlová s nosným rámem z dřevěné příhradové konstrukce.
Co se týče vnější úpravy, projekt domu počítá s použitím dekorativní omítky jako obkladu stěn s následným nátěrem fasádními barvami. Dokončení soklu – dekorativní soklové obklady. Opláštění verand a štítu domu může být vyrobeno z obkladu nebo šindele pro venkovní použití. Výběr střešní krytiny závisí na vašich preferencích. Může to být kovová dlaždice a profesionální podlaha a flexibilní bitumenová dlaždice. Je však třeba si uvědomit, že v případě použití flexibilních střešních materiálů je nutné podél krokví uspořádat souvislou přepravku.
terén. Rád bych poznamenal, že je vhodné zvolit orientaci domu tak, jak je uvedeno v projektu. To znamená, že obytné místnosti domu by měly být orientovány na jih, jihovýchod a jihozápad, ale okna nebytových prostor nebo místností s krátkodobým pobytem osob (v našem případě se jedná o koupelnu) mohou směřovat do sever, severozápad a severovýchod. místnost a pec).

READ
Symetrie v interiéru, 16 triků Laury Gaskill a 65 fotografických nápadů

Stavba nadace

Začněme tím, že ve volném projektu domu jsou položeny monolitické pásové základy z betonu třídy B 25 s výztuží s výztuží třídy A III a A I. Hloubka založení základu je 1,2 metru. Stojí za zmínku, že před zahájením stavby je nutné zavolat geologa a provést průzkum půdy. To je nezbytné pro správnou volbu typu základů a jeho výpočet. Navržené základy jsou vhodné pro běžné půdy s hloubkou promrzání 1,2 metru. Reliéf lokality je klidný. Pokud má vaše lokalita jílovité nebo usazené půdy, vysokou hladinu podzemní vody nebo terén lokality má ostrý sklon na jednu stranu, je třeba základy upravit s ohledem na terén.Základové práce provádíme v následujícím pořadí:

• Po určení polohy domu a provedení rozboru na zemi přistoupíme k kopání základové jámy
• Nyní je nutné po celé délce navrhovaného základového pásu provést štěrkový podsyp a zhutnit jej.
• Dále je třeba vyrobit bednění pro lití základové pásky. Bednění lze provést samostatně nebo pronajmout.
• Po osazení bednění přistoupíme k navaření výztuže a její instalaci do bednění.
• Nyní můžete začít nalévat betonovou pásku.
• Po vytvrdnutí betonu lze bednění odstranit. Je třeba připomenout, že bednění lze odstranit až poté, co beton získá požadovanou pevnost. V tomto případě bude dostatečná síla 70 % konstrukce. K úplnému ztuhnutí betonu dochází zpravidla po 28 dnech od okamžiku nalití.
• Nyní potřebujeme hydroizolovat základ. Za tímto účelem musí být všechny betonové povrchy v kontaktu se zemí 2krát natřeny horkým bitumenem. V důsledku toho by se na povrchu betonu měl vytvořit souvislý živičný film.
• U značky – 0,200 je nutné provést vodorovnou hydroizolaci ze dvou vrstev hydroskla.

Vzhledem k tomu, že geologické podmínky v různých oblastech výstavby jsou výrazně odlišné, projekt také počítá s možností postavit dům na monolitické desce. Toto řešení je optimální pro křehké základové půdy, stejně jako v případě vysoké hladiny spodní vody. Základová deska v tomto případě ochrání váš dům před pronikáním vlhkosti.


Proces instalace monolitické základové desky se příliš neliší od konstrukce pásových základů a skládá se z následujících kroků:

READ
Ekni mi lepidlo na pěnový plast

• Nejprve je nutné vykopat jámu a udusat štěrkové lože po celém dně.
• Poté se provede příprava betonu z betonu třídy B 7,5 do tloušťky 100 mm.
• Po vytvrzení přípravku lze výztužnou klec svařit a položit.
• Podél okraje výkopu se osadí bednění a zalije se základová deska.
• Po úplném vyzrání betonu se bednění odstraní.

Všechny následující etapy výstavby stavby na základové desce se provádějí obdobně jako u domu na pásových základech.Montáž stavebního boxu

Jak jste již pochopili, volný projekt domu zahrnuje použití velkoformátových porézních tvárnic POROTHERM 51 (tloušťka tvárnice 510 mm) pro stavbu vnějších stěn domu. Projekt počítá s podélnými a příčnými nosnými stěnami.
Mezi rysy zdiva z porézních velkých bloků stojí za zmínku následující nuance:

• vrstva malty pod první řadou musí být dokonale vodorovná, protože na tom závisí vodorovnost první a následujících řad a také správné položení hydroizolace
• zdění z tvárnic se provádí podobně jako zdění z malokusových stěnových materiálů, to znamená, že stavba stěn začíná od rohů budovy, každý roh se jako obvykle zvedá o tři řady;
• řešení se pokládá v souvislé jednotné vrstvě přes celou šířku řady;
• před pokládkou je nutné každou tvárnici navlhčit vodou, je to nutné, aby se zabránilo nasávání vlhkosti z cementové malty, což může následně zkomplikovat umístění tvárnice;
• po zvednutí zdiva v rozích budovy se mezi ně položí bloky se zaměřením na horizontálu, odpuzované nataženou šňůrou;
• pokud projekt vyžaduje položení neúplných bloků, můžete použít speciální poloviční a rohové prvky, pokud takové neexistují, můžete jednoduše řezat běžné bloky na místě (k tomu budete potřebovat elektrické nářadí s kruhy pro řezání kamene) ;
• posun svislého švu bloků každé řady by měl být alespoň 10 cm (je lepší posunout se k podlaze bloku);
• při pokládce vnějších stěn je nutné zajistit speciální vertikální stroboskopy na spojích vnějších stěn s vnitřními příčkami, tím se zajistí potřebná pevnost konstrukce.Při pokládce okenních a dveřních překladů je třeba pamatovat na to, že otvor by se měl překrývat s 20-30procentní rezervou. To je nezbytné pro zachování integrity bloku, protože hlavní odpor v tlaku zajišťuje jeho tenkostěnná přepážka.

READ
Naučit se číst elektrické obvody – kde začít?

Po dokončení nosných stěn budovy můžete přistoupit k instalaci vnitřních příček a instalaci verand. Venkovní verandy vyrábíme z dřevěné tyče o průřezu 150X150 mm. Pro izolaci verandy mezi regály položíme desky z tvrdé minerální vlny o tloušťce 150 mm. Vzhledem k tomu, že veškerá práce se zde provádí pomocí tradičních stavebních materiálů, neměly by být žádné otázky.

Zastřešení

Projekt domu zdarma se jako každá jiná stavba neobejde bez střechy. Všechny nosné konstrukce střechy v projektu jsou vyrobeny z jehličnatého dřeva s vlhkostí nejvýše 20%, stupeň ne nižší než druhý.Jako nosné prvky podlah jsou použity dřevěné trámy o průřezu 100×150 mm. A hlavními nosnými prvky konstrukce krovu střechy jsou trojúhelníkové oblouky se zvýšeným nadýmáním. Příhradové prvky oblouku, stejně jako obláčky, jsou vyrobeny ze dřeva o průřezu 50X150 mm. Všechny krokve jsou mezi sebou spojeny hřebenovým nosníkem o průřezu 100X150 mm.Všechny dřevěné střešní prvky, které jsou ve styku s kamenem, betonem nebo kovovými prvky, musí být obaleny dvěma vrstvami střešního materiálu. Dřevěné regály o průřezu 150X150 mm jsou v projektu brány jako hlavní prvky podkrokevní konstrukce.

Po dokončení konstrukce krovu lze položit opláštění. K tomu se používá nosník o průřezu 50X50 mm, který se pokládá v krocích po 400 mm.
Je třeba připomenout, že všechny dřevěné střešní konstrukce musí být ošetřeny přípravkem THEF-PT. To je nezbytné pro protipožární ochranu střešních konstrukcí.

Krbové zařízení

Položení krbu nebo kamen je zpravidla velmi pečlivý a obtížný úkol. V tomto případě má předložený projekt volného domu, mezi mnoha, jednu nepopiratelnou výhodu – jedná se o řadový plán zdiva pro krbové zařízení. Přesným dodržováním všech pokynů a rad na prezentovaných výkresech zdiva můžete ve svém domě samostatně uspořádat skutečný krb, který se za chladných zimních večerů stane místem setkávání celé rodiny u šálku čaje.
Elektrikářské práce

Pokud nerozumíte elektrotechnickým pracím, je lepší svěřit pokládku vnitřního elektrického osvětlení a instalaci silových elektrických zařízení kvalifikovaným odborníkům. Výkresy této části uvedené v projektu vám pomohou správně provést všechny práce na pokládání napájecích sítí vašeho domova.

READ
Dispozice jednopatrového domu 7x8


Doufáme, že projekt domu zdarma vám pomůže realizovat váš sen o vlastním domě. A kompletní sada výkresů pro všechny části projektové dokumentace spolu s našimi doporučeními vám pomůže postavit budovu co nejdříve v souladu se všemi požadavky GOST a SNiP, což zaručí trvanlivost a spolehlivost vašeho budoucího domova .

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: