Vzdálenost od přívodu vody k základu: přesné normy pro pokládku sítí

12.33 Podzemní inženýrské sítě umísťovat v příčných profilech ulic a komunikací pod chodníky nebo dělící pásy v příkopech nebo tunelech (průchodové kolektory). V pásu mezi červenou čárou a stavební čárou by měly být umístěny nízko a středotlaké plynárenské sítě a kabelové sítě (silové, spojové, signalizační, dispečerské atd.).

Při šířce vozovky větší než 22 m by mělo být zajištěno umístění vodovodních sítí po obou stranách ulic.

V rámci rekonstrukcí vozovek ulic a komunikací, pod kterými jsou umístěny podzemní inženýrské sítě, je nutné zajistit jejich odstranění pod dělicími pásy a chodníky. Při výstavbě tunelů, při výstavbě ochranných konstrukcí (tunely, kanály, kolektory, ocelová pouzdra atd.) a při použití uzavřených stavebních metod je povoleno udržovat stávající a pokládat nové sítě pod vozovkou.

12.34 Pokládání podzemních inženýrských sítí v tunelech (přes kolektory) by mělo být zpravidla zajištěno, pokud je nutné současně umístit tepelné a plynové sítě o průměru 500-1000 mm, vodovodní potrubí do 500 mm, kabely ( komunikační a silové napětí do 10 kV) – nad 10 mm, jakož i na křižovatkách s hlavními ulicemi a železničními tratěmi. Společné pokládání plynu a potrubí přepravujících hořlavé a hořlavé látky s kabelovým vedením není povoleno.

V oblastech rekonstrukcí, v památkově chráněných územích historických objektů nebo při nedostatečné šířce ulic je povolena instalace tunelů (kolektorů) s průměrem tepelných a plynových sítí od 200 mm.

V oblastech, kde jsou distribuovány permafrostové půdy, je při provádění staveb se zachováním zemin ve zmrzlém stavu nutné zajistit umístění teplovodů v tunelech bez ohledu na jejich průměr.

Na stavbách ve ztížených půdních podmínkách (spraše, poklesy) je nutné zajistit uložení inženýrských sítí zpravidla v tunelech dle SP 131.13330, SP 32.13330 a SP 124.13330.

Poznámka – Pokládka zemních tepelných a plynových sítí je povolena výjimečně při nemožnosti jejich uložení pod zem nebo jako dočasné řešení v oblastech zvláštní úpravy územního plánování.

12.35 Vodorovné vzdálenosti (ve světle) od nejbližších podzemních inženýrských sítí k budovám a konstrukcím je třeba brát podle tabulky 12.5. Minimální vzdálenosti od podzemních (země s hrází) plynovodů k budovám a konstrukcím by měly být brány v souladu s SP 62.13330, tepelné sítě – v souladu s SP 124.13330.

** Vzdálenost od potrubí k bočnímu kameni (okraj vozovky, zesílený krajní pás) lze snížit na 0,5 m za předpokladu, že budou provedena opatření chránící potrubí před zamrznutím a mechanickým poškozením (pouzdra, spony).

READ
Inspekční studna - typy a vlastnosti instalace

1 Pro klimatické podoblasti IA, IB, IG a ID je třeba brát vzdálenost od podzemních sítí (vodovod, domovní a dešťová kanalizace, kanalizace, tepelné sítě) při výstavbě při zachování permafrostového stavu základových půd podle výpočtu.

2 Je povoleno zajistit pokládání podzemních inženýrských sítí v základech podpěr a nadjezdů potrubí, kontaktní sítě za předpokladu, že jsou přijata opatření k vyloučení možnosti poškození sítí v případě sedání základů, jakož i jako poškození základů v případě havárie na těchto sítích. Při pokládání inženýrských sítí s využitím odvodnění budov je třeba stanovit jejich vzdálenost od budov a staveb s ohledem na zónu možného porušení pevnosti základové půdy.

3 Vzdálenosti od tepelných sítí s bezkanálovým uložením k budovám a konstrukcím by měly být brány jako u systému zásobování vodou.

4 Vzdálenosti od silových kabelů o napětí 110-220 kV k základům podnikových plotů, nadjezdů, podpěr kontaktních sítí a komunikačních linek by měly být 1,5 m.

5 Vodorovné vzdálenosti od ostění podzemních konstrukcí podzemí z litinových trubek, jakož i ze železobetonu nebo betonu s lepenou hydroizolací, umístěných v hloubce menší než 20 m (od vrcholu ostění k zemi povrch), měly by být odvedeny do kanalizačních sítí, vodovodů, topných sítí – 5 m; od vyzdívek bez nalepení hydroizolace do kanalizačních sítí – 6 m, pro ostatní vodonosné sítě – 8 m; vzdálenost od obložení ke kabelům by měla být brána: pro napětí do 10 kV – 1 m, do 35 kV – 3 m.

6 V zavlažovaných oblastech s neklesajícími půdami je třeba vzít vzdálenost od podzemních inženýrských sítí k zavlažovacím kanálům (před okrajem kanálů), m: 1 – od nízkotlakého a středotlakého plynovodu, jakož i od vodovodního potrubí , kanalizace, kanalizace a potrubí hořlavých kapalin; 2 – z vysokotlakých plynovodů do 0,6 MPa, teplovodů, domovní a dešťové kanalizace; 1,5 – ze silových kabelů a komunikačních kabelů; od zavlažovacích kanálů uliční sítě až po základy budov a staveb – 5.

7 Při opatřeních k ochraně základů před zaplavením a erozí je možné zmenšit vzdálenost od vnějších konstrukcí budovy k vodovodnímu potrubí – až 3 m, ke kanalizačnímu potrubí – až 2 m. Při pokládce vodovodní a kanalizační potrubí podél základu v železobetonové kleci, konstrukčně připojené k základovým budovám, je možné je instalovat blízko základů, zatímco u kanalizačních potrubí by mělo být čištění provedeno v souladu s SP 32.13330. Vodovodní potrubí může být také uloženo v kanálu konstrukčně spojeném se základem budovy.

READ
Lampy nebo lustry v obývacím pokoji nízký strop

8 Při provádění opatření při pokládání vodovodních a kanalizačních potrubí (pouzdra, spony, kanály) k ochraně základů podnikových plotů, nadjezdů je povoleno snížit vzdálenost k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí na 0,5 m.

Vzdálenost od přívodu vody k základu budovy je důležitým parametrem norem SP (SNiP), určeným ve fázi návrhu. Je zohledněno mnoho komponent a vývoj projektu musí provést odborný inženýr. Koneckonců, vzdálenost od základu k přívodu vody není jedinou hodnotou, kterou je třeba vzít v úvahu. Souběžně s vodovodem jsou plánovány i další komunikace – plynovod, kanalizace, dodávka elektřiny, informací a tepla spotřebiteli. To vše má společný název – inženýrské sítě.

Vzdálenost od potrubí k základům

Co je základ

Nadace je obecný souhrnný termín používaný v odborném slovníku stavitelů k označení hlavní konstrukce, na které se provádí další výstavba.

Stavba domu

Účelem takové inženýrské práce jako základu je kompenzovat tlak z postavené konstrukce a jejích vnitřních součástí přenosem statického a dynamického zatížení na zem.

Není náhodou, že SNiP (SP) věnuje takovou pozornost kvalitě a spolehlivosti základny. Na založení závisí další bezpečný provoz, dlouhodobá obsluha objektu stavebním účelům, bezpečnost bydlení nebo práce v něm.

Stavba je nepřetržitý proces prováděný osobou za účelem zajištění proměnlivých potřeb – ubytování, výrobní činnosti, dodání zboží a zboží spotřebiteli.

Rukáv pro přívod vody

Z toho plyne potřeba stavět stavby a budovy různých typů – jednopatrové nebo vícepatrové, dřevěné, betonové nebo kamenné, se specifickými vlastnostmi. Taková rozmanitost předpokládá existenci různých typů základů – od jednoduché pásky a skla po monolitické a hromady.

Důležité komponenty při výstavbě budov

Při výstavbě budovy a inženýrské komunikační sítě, která poskytuje svým obyvatelům, je třeba vzít v úvahu několik důležitých komponent:

 • materiál, ze kterého je plánována výstavba budovy, určuje normy požární bezpečnosti, intenzitu tlaku na zemi, spolehlivost a pevnost základů budovy, typ použitého základu;
 • typ nadace se zase vybírá v závislosti na plánované budově, jejích charakteristikách – počtu podlaží, účelu, vybavení potřebnými komunikacemi;
 • průměr vodovodního potrubí;
 • vzdálenost vodovodu od základu budovy (bytového domu) je důležitou podmínkou bezpečnosti základu, na kterém bude v budoucnu celá konstrukce založena, není však jedinou, i když hraje roli obrovská role v případě potenciální škody;
 • znalost SNiP vám umožňuje bezpečně položit inženýrskou síť, která zahrnuje nejen zařízení a zařízení pro zásobování vodou, ale také zásobování plynem, elektrifikaci, informační kabely, tepelné potrubí a kanalizaci.
READ
Ezání kmenů motorovou pilou – efektivně a bezpečně!

Zásobování vodou se provádí prostřednictvím centralizovaných nebo místních vodovodních systémů, ale základní požadavky pro každý typ jsou stanoveny v SNiP 2.07.01-89. Byl vyvinut v dobách státní normalizace a standardního vybavení, které odpovídalo normám GOST.

Instalatérství

Cenný vývoj rozsáhlých zkušeností s hromadnou výstavbou budov je však stále aktuální. Například požadavek na umístění vodovodního potrubí mimo zónu intenzivního tlaku a dostupné v případě potřeby k výměně, opravě a odstranění havárie ve vodovodním systému.

Taková vzdálenost mezi základem a zásobováním vodou je zaměřena na dosažení vzájemně prospěšných cílů – bezpečnosti zásobování vodou. Základní konstrukce na ni nevyvíjí tlak, což zabraňuje možné erozi a zničení základů budovy v případě selhání některé z komunikací. To platí zejména pro instalatérské práce. Základ domu se nesmyje.

Dále je nutné počítat se vzdáleností od přívodu vody k odpadnímu potrubí. Níže uvedená tabulka ukazuje normy pro odsazení přívodu vody z kanalizace horizontálně podle SNiP (SP).

Inženýrské sítě Dodávka vody Domácí kanalizace Kanalizace a dešťová kanalizace
Dodávka vody 1,5
Domácí kanalizace 0,4 0,4
Odtok dešťové vody 1,5 0,4 0,4

Způsoby kladení inženýrských sítí

SP – regulační dokumenty vyvinuté odborníky z různých odvětví národního hospodářství pro dodávky vyrobených výrobků spotřebiteli. Zejména pitná voda, tepelná energie, palivo pro vytápění a vaření.

Výstavba ve městě

Způsoby poskytování mohou být centralizované a místní. Centralizované – od běžných sítí ve vícepodlažních a bytových domech, veřejných, zdravotnických a veřejných budovách, ve výrobě.

Místní jsou poskytovány pro soukromé domy na pozemcích ve venkovských oblastech nebo na území rekreačních vesnic, SNT, kde není možnost centralizovaného zásobování.

Za zmínku stojí následující:

 1. Na soukromém pozemku může vlastník použít samostatný způsob pokládání komunikací, ve kterém je každá síť položena pod zemí, v určité vzdálenosti od sebe. Nedodržení těchto vzdáleností způsobuje nejen nepohodlí, zvětšování bezpečnostních zón a objemu prováděných prací, ale také potenciální nebezpečí poškození dalších komunikací při opravách již poškozených konstrukcí.
 2. Společný podnik počítá s možností jednorýhové pokládky – tzv. společným způsobem. Aby se však ušetřil čas a snížilo vynaložené úsilí, musí být pro každou z místních sítí splněny určité požadavky. Zohledňuje se stupeň izolace, pevnost, tloušťka stěny, průměr potrubí, tlak a napětí v kabelech a antikorozní vlastnosti kovových částí.
 3. Ideální pro jakýkoli typ pokládky – centralizované i místní – kombinované rozdělovače. Vzhledem k jeho přítomnosti v hlavní fázi návrhu není nutné okamžitě zapojit do zásobování vodou a dalších funkcí nezbytných pro bydlení. Mohou mít pracovní dobu i po sestavení nulového cyklu.
READ
Profilový obklad Alta: montážní návod, rozměry a ceny

Hromady pro dům

Minimální vzdálenosti pro jakoukoli metodu závisí na několika složkách – hloubce záložky, která je dána klimatickými podmínkami – možnosti přehřátí v jižních oblastech, zejména v létě, a zamrznutí tam, kde v zimě dochází k zamrzání půdy nebo je permafrost.

SNiP také bere v úvahu složitý design kvůli úloze půdy. Pro takové případy je zajištěna výstavba průchozích tunelů. Vzdálenost k založení bytového domu se určuje podle zvláštní tabulky uvedené v SP 42.13330.2011. Udává přesné odsazení pro založení budovy z vodovodu.

Likvidační sazby a jejich zdůvodnění

Dříve stát vyčleňoval mnoho prostředků na získávání a zobecňování praktických zkušeností a vědeckých poznatků v různých oborech. Úkol zajistit obyvatelstvu v určité fázi kvalitní bydlení byl nahrazen jiným naléhavým požadavkem – umístěním lidí z nepřijatelných podmínek do optimálnějších, a to v krátké době.

Nadace na chatě

To poskytlo obrovské množství praxe a množství statistických údajů k získání cenných závěrů.

Proto je relevantní starý sovětský SNiP (například 2.07.01-89). V novém vydání, stejně jako v jiných případech jmenovaného společného podniku, byly pouze doplněny požadavky, způsobené vznikem nových stavebních technologií, odolnějších materiálů pro zhotovení základů stavby.

Společné podniky používané, s výjimkou Ruska, v zemích SNS – Kazachstán, Bělorusko, stanovily požadavky na vzdálenost od nadace k inženýrským sítím (včetně zásobování vodou) vybudovaným tak, aby zajistily pohodlí obyvatelům, kteří v budově žijí nebo pracují.

To je základní podmínkou pro dobu provozu postaveného domu. V opačném případě, pokud není dodržena vzdálenost, může pravděpodobnost podkopání základu, poškození jeho součástí vést k havarijnímu stavu nebo učinit budovu nepoužitelnou.

Vodovodní sítě

Pokud je potřeba snížit i minimální vzdálenost, v moderní výstavbě existují způsoby pokládky a vybavení, které umožňují ve stísněných podmínkách městské zástavby s vícepodlažními budovami tato rizika snížit na minimální procento.

Takovými metodami jsou pokládka vodovodního potrubí ve speciálních případech (pouzdra). O vhodnosti případu pro řešení problému rozhoduje nejen splnění požadavků stanovených ve společném podniku.

K tomu je vytvořena speciální odborná komise, jsou posouzeny podpěry základů budovy a ochranná zařízení a je získán souhlas SES pro shodu s takovým těsněním SanPiN. Další sine qua non je povolení podepsané místním Vodokanalem, hlavním dodavatelem vody.

Normy odsazení

Normy umístění vodovodu

Normy pro umístění základů domu a přívodu vody se počítají podle SNiP (SP) a SanPiN v metrech a závisí na typu kanalizace, materiálu potrubí. Důležitá je vodorovná vzdálenost od základu, druh zeminy a umístění základny základu na ní.

READ
Výhody a nevýhody dýhovaných dveří

Blízko silnice

Rozhodnutí minimalizovat tuto vzdálenost vyžaduje nejen zdokumentované řešení, ale také teoretické zdůvodnění:

 1. Minimální vzdálenost od základu budovy k přívodu vody za normálních podmínek by neměla být menší než 5 metrů.
 2. Pokud je vodovodní potrubí v pouzdře a jeho průměr je až 30 cm, pak lze mezeru zmenšit na 3 metry podle SNiP.
 3. Ve stísněných podmínkách existuje možnost tuto vzdálenost zmenšit, což vyžaduje určitou tloušťku stěny a materiál výroby z vodovodního potrubí – kvalitní ocel nebo vysokopevnostní polymerní materiál.
 4. Vzdálenost od vodovodu nelze zmenšit z předepsaných pěti metrů, pokud se stavba provádí na zmrzlých nebo sesedacích zeminách. V tomto případě se naopak doporučuje zvýšit.
 5. Jakékoli rozhodnutí o odstupu od vodovodní sítě k základu, které se odchyluje od normy, není učiněno během výstavby základu nebo nulového cyklu, ale v době navázání projektu na geologické podmínky konkrétní oblasti.
 6. Plot na základu od vodovodního potrubí a kanalizace musí být ve vzdálenosti minimálně 3 m.
 7. Udržujte vzdálenost alespoň 2 m od velkých stromů.

SanPiN vyžaduje umístění vodovodního potrubí nad kanalizací, pokud je mezi nimi svislá vzdálenost alespoň 0,4 m. Pokud však vývojář tuto chybu při návrhu přehlédl, lze vodovodní potrubí jednoduše chránit pláštěm. To je levnější než přepracování projektu. Proto je lepší okamžitě určit, v jaké vzdálenosti od základu budovy se nacházejí komunikační potrubí.

Vodovod není jediným typem stavby, který se staví při vytváření místních sítí v individuální výstavbě.

Tabulka norem

Samostatné požadavky jsou kladeny na vodovodní potrubí, v jehož blízkosti může být centralizovaný síťový vstup, kanalizace, septik nebo rozšíření pro chov domácích zvířat. Tyto a podobné epidemiologicky nebezpečné stavby musí být umístěny v požadované vzdálenosti od zdrojů pitné vody.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: